♪ Dilri Luti Tain Yaar Sajjan

 

Kalam of , sung by .

Dilri Looti Sonea Yar Sajan
Wadali Brothers

[also written as ‘dilri lutti tain yaar sajan’ and ‘dildi lutti tain yaar sajjan’]