ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੋਕ ਪੰਜਾਬ

ਫ਼ੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਰੇਖ਼ਤਾ ਵਰਗੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੇਖ਼ਤਾ ਦਾ ਉਰਦੂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।

Sohail

Sohail

Founding Editor

Fareeha

Fareeha

Editor

Safeer

Safeer

Editor

Adeel

Adeel

Editor

Asna

Asna

Social Media

Hamna

Hamna

Social Media