Sakkar khand nivat gurr

Sakkar khand nivat gurr makhiyon majha dudh
Sabhe vastu mithian Rab na pujan tudh