ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਖ਼ੀਰ

ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਖ਼ੀਰ, ਵੇ ਰਾਂਝਣ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ ਹੀਰ ਢਾਵਾਂ ਮਾਰਨ ਗੇ ਹਨ ਬੇਲੇ ਖੇਹ ਉਡਾਵਨ ਗੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ, ਵੇ ਰਾਂਝਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਖ਼ੀਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਡੰਗਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡੰਗ ਘ੍ਘੱਤੀ ਤਦਬੀਰ, ਵੇ ਰਾਂਝਣ ਅੱਜ ਦੀ […]

ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਖ਼ੀਰ, ਵੇ ਰਾਂਝਣ
ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ ਹੀਰ

ਢਾਵਾਂ ਮਾਰਨ ਗੇ ਹਨ ਬੇਲੇ
ਖੇਹ ਉਡਾਵਨ ਗੇ ਉਹ ਵੇਲੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਹੋਈ
ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ, ਵੇ ਰਾਂਝਣ
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਖ਼ੀਰ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਡੰਗਦੀਆਂ ਜਾਵਣ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਆਉਣ
ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ
ਡੰਗ ਘ੍ਘੱਤੀ ਤਦਬੀਰ, ਵੇ ਰਾਂਝਣ
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਖ਼ੀਰ

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਲੈ
ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ਼ ਲਾ ਲੈ
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲਰ ਜਾਸੀ
ਸਾਹਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰ, ਵੇ ਰਾਂਝਣ
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਖ਼ੀਰ