ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਕੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਕੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਰੁਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰੇ ਹੋਲ ਏ ਕਾਹਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਬਦਲੀ ਗੁਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹੱਸਿਆ ਮੈਥੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਮ ਪੱਲਾਉਣ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਭੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹਨੇ ਮੂਰਤ ਕੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਰੁਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰੇ ਹੋਲ ਏ ਕਾਹਦਾ
ਇੰਜ ਤੇ ਬਦਲੀ ਗੁਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹੱਸਿਆ
ਮੈਥੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਮ ਪੱਲਾਉਣ
ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਭੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ