ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਚਲੀ

ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ
ਏਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟ ਆਈ ਆਂ
ਚੁੰਨੀ, ਝੱਗਾ, ਸੁੱਥਣ, ਜੁੱਤੀ
ਸੱਭ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਆਈ ਆਂ