ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ

ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ “ਕਿੱਥੇ ਏ ਬਈ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਾਂ?” ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਠੀ ਰਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ

ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ
ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ
ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ
“ਕਿੱਥੇ ਏ ਬਈ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ
ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਾਂ?”
ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਠੀ ਰਸਾਂ
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ