ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ

ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ
ਤੇਰੀ ਏ ਕਿਸ ਵਰਗੀ
ਕੁਸ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ
ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਮੱਕੇ ਮੇਰਾ
ਓਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੋਰ
ਕੋਝੀ ਮੇਰੀ ਟੂਰ