ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਕ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਦੋ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਕ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਦੋ

First edition: 1966
Now out of print

ਸਾਲ ਪੰਨੇ ਮੁੱਲ
1966
Publisher