ਆਦਰਸ਼

ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਨਈਂ ਦੱਸਿਆ
ਉਹ ਵੇਲ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਈਂ
ਉਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਨਦਰਾਂ ਉਹਲੇ
ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਇਆ ਨਈਂ
ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਈਂ ਹੋਇਆ
ਹੁਕਮ ਜੋ ਉਪਰੋਂ ਆਇਆ ਨਈਂ