ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਝੱਲ ਇਕੋ ਕੂਕ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੰਜੇ ਕਰ ਗਈ ਥਲ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਝੱਲ
ਇਕੋ ਕੂਕ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੰਜੇ ਕਰ ਗਈ ਥਲ