ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਹੋਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਿਗਾੜ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਏ ਦਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਹੈਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਹੋਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਿਗਾੜ
ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾੜ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਏ ਦਰਕਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਹੈਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰ