ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ

ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ
ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ
ਘਰੋਂ ਕੀ ਬਣਨ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ
ਇਹੋ ਜਏ ਮਲਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ
ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਘਣ ਦੇ ਖਾਹਦੇ ਸ਼ਜਰ
ਕਸੀ ਆਨ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ