ਸ਼ਾਇਰ

  • ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮੋਈਆਂ
    ਹੋ ਗਏ ਵਾਲ਼ ਕੁੱਪਾਵਾਂ ਵਰਗੇਨਜ਼ਮਾਂਗ਼ਜ਼ਲਾਂਕਿਤਾਬਾਂ