ਸੱਤ ਭਰਾਈ

ਇਕਲਾਪਾ
ਤੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ
ਭੁੱਖ, ਹੰਝੂ ਤੇ ਹਾਵਾਂ, ਛਾਲੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼
ਸੱਤ ਭਰਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ