ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ ਸੱਜਣ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ ਜਦ ਵੀ ਆਲੀ ਜਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ ਗੱਲ ਨਈਂ ਬਦਲੇ, ਫਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ ਉਹੋ ਤਾਪ ਤੇ ਉਹੀ ਖੰਘਾਂ ਮੌਸਮ ਕੀ ਸੁਆਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਏ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ ਕੁੱਝ ਹੋਕੇ ਕੁੱਝ ਹਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾਬਰਆਂ, ਸਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ
ਸੱਜਣ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਜਦ ਵੀ ਆਲੀ ਜਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ
ਗੱਲ ਨਈਂ ਬਦਲੇ, ਫਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਉਹੋ ਤਾਪ ਤੇ ਉਹੀ ਖੰਘਾਂ
ਮੌਸਮ ਕੀ ਸੁਆਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਏ
ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਕੁੱਝ ਹੋਕੇ ਕੁੱਝ ਹਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ
ਮੈਂ ਸਾਬਰਆਂ, ਸਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ