ਮੈਂ ਕਿਹਾ! ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ! ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਨਾਏਂ ਦਿਲ ਕੋਈ ਦਲਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਏ! ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਵਿਰਲੀ ਏ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਂ ਲਹੂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਖੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ […]

ਮੈਂ ਕਿਹਾ! ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ
ਚੁੱਪ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਨਾਏਂ
ਦਿਲ ਕੋਈ ਦਲਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਠੀਕ ਏ! ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਵਿਰਲੀ ਏ
ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਂ ਲਹੂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇਂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਖੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰ
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਮੰਨਿਆ ਬੰਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ
ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿਚ ਟਲ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ

ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸਾਬਰ
ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ?