ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ

ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਪੈਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਜੇ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੌਂ ਜਾਵਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਤੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਗ਼ੈਰਤ ਗ਼ੈਰਤ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਜੇ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਈ ਸਾਹਿਬਾਨ! ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ? ਉਰਦੂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਸਾਬਰ ਹਾਂ ਉਹ ਗ਼ਾਲਿਬ ਮੇਰ ਵਗ਼ੈਰਾ

ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ
ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਪੈਰ ਵਗ਼ੈਰਾ

ਜੇ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੌਂ ਜਾਵਣ ਤੇ
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਤੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ

ਗ਼ੈਰਤ ਗ਼ੈਰਤ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ
ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ

ਜੇ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਈ
ਸਾਹਿਬਾਨ! ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਵਗ਼ੈਰਾ?

ਉਰਦੂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਸਾਬਰ
ਹਾਂ ਉਹ ਗ਼ਾਲਿਬ ਮੇਰ ਵਗ਼ੈਰਾ