ਪਿਆਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ
ਰੱਬ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ