ਭਾਂਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਭਾਂਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਨੀ ਆਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਓਦਰ ਜਾਨੀ ਆਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਈ ਖੁੱਲਰ ਪਿੱਲਰ ਜਾਨੀ ਆਂ ਯਾਦ ਵੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਵਾ ਦਾ ਬੁਲਾ ਏ ਜਿਧਰੋਂ ਆਵੇ ਉਧਰ ਉਲਰ ਜਾਨੀ ਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਣਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਈਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਤੇ ਖ਼ੋਰੇ ਕਿਧਰ ਜਾਨੀ ਆਂ […]

ਭਾਂਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਨੀ ਆਂ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਓਦਰ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ
ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਈ ਖੁੱਲਰ ਪਿੱਲਰ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਯਾਦ ਵੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਵਾ ਦਾ ਬੁਲਾ ਏ
ਜਿਧਰੋਂ ਆਵੇ ਉਧਰ ਉਲਰ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਣਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਈਂ
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਤੇ ਖ਼ੋਰੇ ਕਿਧਰ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ
ਅੱਡੀ ਅੱਡੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੀਕਰ ਆਂ