ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਡੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੌਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ

ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਡੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੌਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਂਦੇ ਝੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕਲਾਪੇ ਨੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਆ ਯੂੰ ਤੇ ਵਸਮਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਧੌਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਏ ਜਸਰਾਂ ਬੋਟ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀਵਨ ਜਸਰਾਂ ਪੇ […]

ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਡੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੌਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ
ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਂਦੇ ਝੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ

ਇਕਲਾਪੇ ਨੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ
ਤੂੰ ਆ ਯੂੰ ਤੇ ਵਸਮਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਧੌਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ

ਦਿਲ ਏ ਜਸਰਾਂ ਬੋਟ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ
ਜੀਵਨ ਜਸਰਾਂ ਪੇ ਗਏ ਹੋਵਣ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ

ਵਾਊ ਰੌਲੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਏ ਰਸਮਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇਂ
ਤਾਂਘਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਢਾਰੇ ਛੱਤੇ ਕਰ ਕੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ

ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਲੂ ਹੈ ਖਿੜ ਪਏ ਤਾਹਿਰਾ ਅੱਜ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ
ਪੂਰੇ ਚੰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਰਾਤੀਂ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ