ਲੀਕਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਲੀਕਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ
ਧਰਤੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦੱਸਦੇ ਨਈਂ
ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਦੁੱਖ ਪੱਥਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਚ
ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਮਾਵਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਜੀਣ ਗਿਆਂ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਅੱਥਰੂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਨੇਂ
ਐਵੇਂ ਸੋਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ