ਟਿੱਬਾ ਟੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਟਿੱਬਾ ਟੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ
ਕਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਕਸਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿੰਦਰ ਅੱਡੀ
ਸੱਤਾ, ਮੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਕਾਹਦਾ
ਖੁੱਲ੍ਹ, ਢੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਰਾਤੀਂ ਅੱਖ, ਤੇ ਬੱਦਲ਼ ਵਸੇ
ਚੋਇਆ ਚੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਯਾਰ ਕਲੀਮਾ ਜੋਗੀ ਅੱਗੇ
ਸੱਪ, ਗਡਵਿਆ,ਇਕ ਬਰਾਬਰ