ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ

ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ

1928 – 1979

 

ਗੀਤ

ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ