ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਿਆਜ਼

ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ

ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ