ਜਿਉਂ ਕਰ ਖ਼ੁਆਜਾ

ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ

ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ