ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ

ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ

1957 – 2021

 

ਗੀਤ