ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰੰ

ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ

ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ