ਜਿੰਦੜੀ ਲੁੱਟੀ

ਖ਼ੁਆਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਅਰੀਬ ਅਜ਼ਹਰ

ਅਰੀਬ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ