ਮੱਕੇ ਗਈਆਂ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਅਰੀਬ ਅਜ਼ਹਰ

ਅਰੀਬ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ