ਨੱਚ ਦੁੱਲਾ

ਸਰਮਦ ਸਹਿਬਾਈ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਅਰੀਬ ਅਜ਼ਹਰ

ਅਰੀਬ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ