ਪੀੜਾਂ ਵਿਕਣੇ ਆਈਆਂਂ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਅਸਰਾਰ

ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ