ਰਹੀਏ ਵੋ

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਅਸਰਾਰ

ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ