ਅਤਾਉੱਲਾਹ ਖ਼ਾਨ ਈਸਾਖੇਲਵੀ

ਅਤਾਉੱਲਾਹ ਖ਼ਾਨ ਈਸਾਖੇਲਵੀ

1951 –

 

ਗੀਤ

ਖ਼ੁਆਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ