دیدار سنگھ پردیسی

دیدار سنگھ پردیسی

1937 –

 

گیت