ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ

1940 –

 

ਗੀਤ

ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ