ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਥੀਸਨ

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ

ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ