ਹਾਮਿਦ ਅਲੀ ਬੇਲਾ

ਹਾਮਿਦ ਅਲੀ ਬੇਲਾ

– 2001

 

ਗੀਤ

ਖ਼ੁਆਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ