ਰਮਤਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ

ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ