ਰਮਤਾ ਟੇਸ਼ਣ ਤੇ

ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਮਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ