Sabhh Sukh Data Ram Hai

Kalam of , sung by Jagjit Singh

More by Jagjit Singh