ਅਧੂਰਾ ਗੀਤ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਕਰਮਾਸਾ

ਕਰਮਾਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ