ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ

ਕਰਮਾਸਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਕਰਮਾਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ