ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਰ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ