ਬੱਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਆ੓

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ