ਧੀ ਜੰਮੀ ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕ ਦੇ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ