ਕੋਈ ਪੈਜੋ ਨੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ