ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀਂ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ