ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਕਾ ਦੇਣੀਏ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ