ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕਰੇ ਅਰਜੋਈਆਂ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ